© Copyright 2005 ECOpomp.one, onderdeel van de Praesenteco groep, powered by Design line
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren.




KVK 32144302

redactie ir. Jan Pruijn SBA







  Zelf Installeren? Kan eenvoudig en is gelijk als een airconditioning

  Let op, deze website is op aantal paginas undercunstruction, daar wordt aangewerkt !







         




   

+31 10 34 00 199
+31 65 55 70 491
depot Wijchen
depot Rotterdam
depot Ravels
KUBO
VTI
Pruijn Architectuur Atelier
ECOSIP.nl / dearchitekt.nl


Bestellen  
hoofdkantoor Wijchen
Zakelijk bestellen?
Distribiteur worden

Sign up for a new account
Full Name:
User Name:
Password:
Confirm Password:
E-mail:
 
Klanten service / Disclaimer / Algemene Voorwaarden
Vragen kunt u altijd per email  sturen
                   info@ECOPOMP.one
                   info@ECOSIP.nl
of de online box gebruiken
of bellen +31 10 34 00 199
Hoofdvestiging Cornelis Drebbelweg 13 / 6603BH Wijchen
Disclaimer verkoop vanuit Nederland en Belgie.
Disclaimer onderdeel van de algemene voorwaarden.
Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van ECOPOMP /Ecosip, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld.
ECOPOMP en  Ecosip streven ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. ECOPOMP/Ecosip en haar medewerkers
zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.Er kunnen geen aanspraken
worden gemaakt op de gegeven informatie, een  aanneemovereenkomst  c.q. koopoverenkomst is geldend.
Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  ECOPOMP/
Ecosip. U kunt alleen aan een aannemingsovereenkomst, leveringsovereenkomst, dienstenovereenkomst rechten ontlenen.

Btw vrijstelling aan particulieren wordt bepaald door "wie eerst komt eerst maalt " , dus wees er snel bij als u een warmtepomp nodig heeft.
ECOPOMP/ Ecosip kan producten en diensten leveren onder de naam van de leverancier die de diensten dan uitvoeren waarbij duidelijk de taken en aansprakelijkheden worden
vastgelegd in een overeenkomst en tegen de afgesproken prijs.
Verkoop vanuit Belgie aan klanten mn. het 0% btw tarief volgens de voorwaarden.
Website Disclaimer + Privacy voor verkoop in Belgie
ECOSIP werkt samen met  Ecopomp  voor de Belgische klanten
Contactgegevens:
Adres : 2388 Ravels, Gemeentelaan 22
Ondernemingsnummer/ btw: BE 0642543836
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Praesenteco b.v. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Praesenteco b.v. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  Praesenteco b.v. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Praesenteco b.v. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Praesenteco b.v. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout  bevoegd.

Privacybeleid
Praesenteco b.v. hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Praesenteco b.v. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Praeseneco b.v., gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Praesenteco b.v. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies” wordt alleen de functionele cookies gebruikt, zie " geen cookies ".


AANSPRAKELIJKHEID
De wettelijk omschreven aansprakelijkheid wordt door Praesenteco b.v. aanvaard, doch enkel voorzover dit uitdrukkelijk uit onderstaand artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis vanPraesenteco .b.v is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de opdracht (met name de essentiële verbintenis). De vergoeding voor directe tekortkoming van de essentiële verbintenis kan nooit meer bedragen dan het totaal zoals gefactureerd aan de klant. Indien nog niets werd gefactureerd kan de vergoeding nooit meer bedragen dan € 500.Praesenteco b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten en niet voorzienbare schade voortvloeiend uit gebeurtenissen of processen extern aan de advisering of opdracht. Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant Praesenteco b.v. onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een gedetailleerde en beargumenteerde motivatie te bevatten. Dit schrijven moet bovendien worden verzonden binnen de 14 dagen na het ontstaan van de ondeugdelijkheid. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant.

Wanneer u online bestelt en direct betaald  heeft u recht op 14 dagen retourrecht na dat de betaling bij ons binnen is en mits onderdelen niet zijn
gebruikt, zie voorwaarden op herroepingsformulier, bestellingen worden eerst betaald vooraleer aangeleverd.
Afhalen en betalen aan depot kan ook, orders en betalingen aan depot gaan direct via verkooppunt te Wijchen, betaling bij aflevering
door onze eigen courier kan ook in al deze gevallen gelden de voorwaarden en bepalingen.
ACTUEEL>
Door het recentelijke krantenbericht in Regio Nijmegen zijn er enorm veel aanvragen binnengekomen om deel te nemen in "geen energie rekening meer", deze regio gaat dan eerst voor. Wilt u ook gebruik maken van deze mogelijkheid stuur dan een email aan
wegmetgas@ecopomp.one of bel onze front office 0031 246454186 .
U bent altijd welkom om de showroom te bekijken op ons hoofdkantoor te Wijchen.
Hoe u dient te handelen om het herroepingsformulier te kunnen gebruiken. U dient eerst per email contact met ons op te nemen om een retour nummer te verkrijgen en in tevullen op het herroepings formulier, let op de 14 dagen gaan direct in op het moment dat de betaling bij ons binnen is.
Voorwaarden voor levering vanuit Belgie kunt u hier downloaden
Voorwaarden voor levering vanuit Nederland  kunt u hier downloaden